Cần có nhiều chính sách, biện pháp để cải thiện logistics