HOTLINE: Miền Bắc: 0913207773 - Miền Nam: 0903402618

Quy định mới về khai báo hóa chất trước khi thông quan

Theo quy định tại Điều 27 Chương V Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về khai báo hóa chất NK: “Tổ chức, cá nhân NK hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất NK trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia”. Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017.

Để khai báo, tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW), bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm.

Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ theo quy định dạng bản in.

Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Nghị định bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất NK; hóa đơn mua, bán hóa chất; phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt. Trường hợp mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.

Khi tổ chức, cá nhân khai báo thông tin qua Cổng NSW, thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, hệ thống này tự động phản hổi qua Cổng NSW tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục liên quan.

“Thông tin phản hồi khai báo hóa chất NK qua Cổng NSW theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan”, khoản b điểm 4 Điều 27 quy định rõ.

Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng NSW, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất NK qua hệ thống dự phòng do cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.

Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng NSW và các văn bản chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng NSW.

Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu trong thời gian tối thiểu 5 năm.

Cả phía cơ quan hải quan và đại diện Bộ Công Thương đều thống nhất khẩn trương đẩy nhanh công tác xây dựng hệ thống nhằm đảm bảo hoàn thiện, đưa vào sử dụng đúng thời điểm Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Theo: Hải quan VN

x
Liên hệ: 0903402618